คำนำ

 

ความสุข สงบ นิ่ง ที่ได้รับจากการฟังเทศน์ ฟังธรรม เป็นเสมือนน้ำเย็นที่ชโลมจิตให้ตื่น เบิกบาน และชุ่มชื่น  เป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงให้ดวงจิตนี้ มีกำลัง มีสมาธิและเกิดปัญญาที่จะต่อสู้กับความทุกข์ ที่คนเราพบอยู่ทุกขณะในชีวิตประจำวัน เมื่อผู้ฟังได้น้อมนำคำสั่งสอนมาพินิจพิจารณา และปฏิบัติตาม ก็สามารถหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ออกไปได้อย่างดียิ่ง และสามารถใช้ชีวิตให้อยู่ เหนือสุข  เหนือทุกข์ ได้

จากการที่เข้าถึงรสพระธรรม และรู้ถึงผลบุญแห่งการฟังธรรม จึงมีความปรารถนาที่จะให้บุคคลอื่นๆ  ได้มีโอกาสฟังธรรมอยู่เสมอๆด้วยเช่นกัน  แต่ไม่ต้องจำกัดด้วย ฐานะ เพศ วัย กาล เวลา และสถานที่ จึงเป็นที่มาของการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้น  โดยนำมาจากการเทศนาที่ได้โปรดญาติโยม ที่เข้ามาปฏิบัติธรรม  และทำบุญใส่บาตรที่วัดญาณฯ  อยู่เป็นประจำ  เป็นเวลาหลายปี

การได้ฟังธรรม  การเผยแผ่ธรรมะ  การได้พิจารณาปฏิบัติตามหลักธรรมที่ถูกต้อง ล้วนเป็นเรื่องของการสั่งสมบุญด้วยกันทั้งสิ้น ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความเชื่อมั่นว่าทั้งผู้ให้  คือผู้ที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานนี้  และผู้รับ  คือพวกเราทุกคน  จะสร้างสาน  บทบาท ผู้ให้ และ  ผู้รับ กันสืบต่อไป  เพื่อจะโยงใยเป็น สายบุญ ที่สาดแสงดุจดวงประทีป อันจะนำพาพวกเราให้ได้เห็น  ทางแห่ง  มรรค  ผล  นิพพาน  ในที่สุด

                                                                  คณะผู้จัดทำ

                                                                   พฤศจิกายน ๒๕๔๓