คำนำ

 

การฟังธรรม หรือการอ่านหนังสือธรรมะ คือการสร้างเกราะกำบังภัยให้กับใจ หรืออีกทางหนึ่งคือ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับโรคที่คอยคุกคามดวงจิตของเรา พระธรรมที่ซึมซาบเข้าไปในความคิดขณะผู้ฟังรวมจิตมีสมาธิ จะก่อให้เกิดสติระลึกรู้ทันกับคำสั่งสอนนั้นๆ แล้วสามารถที่จะจดจำถ้อยคำได้อย่างแม่นยำ จิตเกิดปัญญา มีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง รู้เหตุรู้ผลบนพื้นฐานแห่งธรรมที่แท้จริง

การนำพระธรรมคำสั่งสอนมาปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน จึงเปรียบเสมือนการเสริมสร้างกำแพงที่แข็งแกร่งให้ใจได้อยู่อย่างปลอดภัย หรือการสรรหาธรรมโอสถมารับประทานเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับข้าศึก คือ กิเลส ตัณหา อวิชชา ที่ก่อตัวดั่งเชื้อโรคร้าย มีกำลังที่จะจู่โจมและชอนไชให้ดวงจิตอ่อนแรง พาให้เราเดินหลงไปในทางที่มิชอบได้ทุกเวลา และเมื่อจิตขาดสติ ขาดภูมิคุ้มกัน ขาดเกราะกำบังที่แข็งแกร่ง ความพ่ายแพ้ก็เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าทุกเวลานาที ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งชีวิตไปได้

การหาโอกาสเข้ามาฟังธรรม หรืออ่านหนังสือธรรมะ จึงจำเป็นต้องกระทำอยู่เป็นนิจให้เกิดเป็นนิสัยที่ใฝ่รู้ เสริมปัญญาและมุ่งเน้นภาวนา เพื่อแสวงหาแนวทางดับทุกข์ เพราะผู้ที่ปฏิบัติได้เท่านั้นถึงจะทราบได้ว่า คำสั่งสอนเหล่านี้ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรทางปัญญาและสามารถพลิกผันเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เราหลุดพ้นได้

คณะผู้จัดทำจึงยังยึดถือหลักเดิมที่จะช่วยบำรุงและจรรโลงพุทธศาสนาไว้โดยการช่วยเผยแผ่ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มีคุณค่ายิ่งให้กับพวกเราทุกๆคนที่พร้อมด้วยความเพียรและกำลังศรัทธาที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ เพื่อหาทางออกให้กับโรคร้ายและความมืดบอดของจิต และนำพาเราขึ้นสู่ฝั่งที่มีแต่ความสุขสงบอยู่เป็นนิจนิรันดร

 

  คณะผู้จัดทำ

               กุมภาพันธุ์  ๒๕๔๔